PREZENTÁCIA INŠTITÚTU BOLDOG CEREFINO

BCI LogoInštitút Boldog Ceferino bol založený Maďarskou katolíckou biskupskou konferenciou v roku 2014. Hlavnou činnosťou Inštitútu je podporovať aktivíty cirkevných osôb, katechétov a ich zamestnancov zodpovedných za pastoračnú starostlivosť o Cigánov. Zamestnanci preto prostredníctvom osobných kontaktov posudzujú metodické a pastoračné potreby a snažia sa podporovať členov služby prostredníctvom stretnutí a školení.

Pracujeme v spolupráci s Komisiou Charity in Veritate a kladieme veľký dôraz na udržiavanie kontaktov s diecéznymi cigánskymi pastoračnými referentmi, vedúcimi predstaviteľmi a zástupcami miestnych farských spoločenstiev. Trváme na spolupráci s miestnymi skupinami Katolíckej charity.

Inštitút napĺňa potrebu tým, že sa snaží podporovať cigánske pastoračné aktivity a komunity v celej krajine. Zohráva významnú úlohu pri posilňovaní duchovnej komunity medzi skupinami, pri zdieľaní osvedčených postupov a pri podnecovaní výmen skúsenosti s inými mimovládnymi organizáciami.

Preto Inštitút už roky podporuje národné cigánske odpustky v Mátraverebély-Szentkút a Máriapócs. S našou pomocou a finančnou podporou sa zriaďuje pod vedením Ceferino Ház (Domu Ceferina), ako hlavného organizátora aj národná cigánska pastoračná konferencia v meste Eger.

V roku 2019 sa snaží Ceferino Inštitút v mene Maďarskej katolíckej biskupskej konferencie (MKPK) zastupovať aj záujmy škôl katolíckej príslušnosti. Sme pridružení k viac ako 40 takým školám. Rímskokatolícka a gréckokatolícka cirkev sa tak môže zúčastňovať na živote asi 1 000 detí a ich rodín a pokračovať vo významnej evanjelizácii.

Rovnako dôležité je posilnenie Zväzu otvorených domov Miklósa Sóju, ako aj rozvoj podporného systému otvorených domov a hľadanie príležitostí pre štátnu spoluprácu.

Kontakty s rómskymi odbornými školami a mentorskými sieťami sú prioritou.

ŠKOLENIE SPOLUPRACOVNÍKOV

Štvrtý rok prebieha školenie s názvom Škola viery: pastoračné školenie spolupracovníkov - rómska pastoračná špecializácia, v rámci ktorej školíme zamestnancov - najmä Rómov -, ktorí sa odhodlane venujú budovaniu cirkevných komunít, a ako spájajúce osoby budujú vzťahy medzi Rómami a Nerómami, resp. cirkvou a spoločnosťou. Účastníci teraz už prichádzajú z osád v skupinách po 3-5 ľudí, takže môžu slúžiť ako malá skupinka vo svojej vlastnej osade. V posledných rokoch prebiehalo školenie na siedmich miestach, a viac ako 135 ľudí získalo certifikáciu.

Naším cieľom je vytvoriť rómske kresťanské komunity na čo najväčšom počte osídlení, chceme dosiahnuť, aby kolegovia, krorí dokončili u nás program odbornej prípravy sa stali sprostredkovateľmi medzi rómskou komunitou a školou, miestnou správou a majoritnou spoločnosťou; resp. aby naši absolventi mohli pracovať v spoločenských domoch, riadených katolickou cirkvou.

PONUKOVÉ KONANIE/SÚŤAŽ

Pri implementácii Inštitútu prebieha projekt Pastoračné programy na zachovanie rómskej kultúry (EFOP 1.3.4-16-2017,0007). Podujatia organizované v rámci projektu poskytujú príležitosť na vyučovanie cigánskych tradícií, tanca a hudby, doplnené s príležitosťami na evanjelizáciu a modlitbu. V rámci projektu je možné nakupovať cigánske ľudové tanečné kostýmy, vydať chvalorečné CD cigánskych hudobníkov, ako aj knihu o cigánskom pastierstve v Maďarsku.

Nadnárodný projekt s názvom Cigánska pastoračná starostlivosť v Karpatskej kotline - zvyšovanie sociálnej citlivosti civilných a cirkevných odborníkov (EFOP.5.2.2-17-2017-00046) - ktorý realizuje konzorcium Diecéznej charitaty v Szombathelyi a Inštitútu Boldog Ceferino - umožňuje organizovať cigánske pastoračné stretnutia na celoštátnej úrovni pre kňazov, mníchov, katechétov, spolupracovníkov a sociálnych pracovníkov, na ktorých sa zúčastnia odborníci a dobrovoľníci pracujúci v maďarsky hovoriacich rómskych komunitách žijúcich v zahraničí. Jeho hlavným cieľom je predstaviť doterajšie výsledky cigánskej evanjelizácie, odovzdávať metodické a pastoračné praktiky a predstaviť miesta a osvedčené postupy mimoriadneho významu v rómskej pastoračnej starostlivosti. Za účasti zúčastnených odborníkov sa realizuje aj výskum pomocou dotazníka, analýza situácie a zostavenie odborných materiálov. Do konca projektu sa pripravia metodické odporúčania, zbierka osvedčených postupov a príručka pre rómsku pastoračnú starostlivosť.

CEZHRANIČNÉ VZŤAHY

Vďaka Projektu cigánska pastorácia v Karpatskej kotline sa v súčastnosti zintenzívnili vzťahy medzi maďarskými a maďarsky hovoriacimi cigánskymi komunitami v zahraničí. Obe strany majú veľký záujem o výmenu osvedčených postupov a výmenu skúseností.

VEREJNÉ ZAMESTNÁVANIE

Jednou z aktivít Inštitútu je verejné zamestnávanie. Tento program poskytuje príležitosť našim rómskym bratom a sestrám, ktorí predtým vykonávali dobrovoľnú činnosť na zamestnanie a získanie zárobkov v rôznych rómskych „centrách” pastoračnej stratostlivosti. Ich práca výrazne podporuje činnosť miestnych komunít, škôl, otvorených domov, a tak prispieva k pastorácii katolíckych cigánov. V súčasnosti na tomto programe pracuje 164 ľudí.

×

...