CIGANSKÁ PASTORÁCIA V KARPATSKEJ KOTLINE Diecézna charita v Szombathelyi a Inštitút Boldog Ceferino EFOP-5.2.2-17-2017-00046

BCI LogoÚČEL PROJEKTU: V duchu „zvyšovania sociálnej citlivosti cirkevných a občianskych odborníkov” zvyšovať informovanosť o úspechoch v duchovnej starostlivosti o znevýhodnené a marginalizované skupiny, predstaviť účastníkom osvedčené postupy a pomôcť zvýšiť kapacitu cirkevných spoločenstiev integrovať sa a spolupracovať s existujúcimi inštitúciami.

STRUČNÝ POPIS:

Projekt Cigánska pastorácia v Karpatskej kotline sa začal v roku 2017 a získal ho Inštitút Boldog Ceferino v rámci nadnárodnej spolupráce EFOP-5.2.2-17. Vďaka tomu začíname školenia pre cirkevných a civilných odborníkov. Hlavným cieľomtýchto školení je vysvetliť teologické a pastoračné princípy rómskej misie, predstaviť jej doterajšie výsledky, odovzdať metodické a pastoračné praktiky a navštíviť miesta mimoriadneho významu pre rómsku pastoračnú starostlivosť. Je tiež povzbudením pre kňazov, mníchov, katechétov a zamestnancov cirkevných spoločenstiev, aby tieto pastoračné praktiky a metódy uplatňovali v širšom rozsahu.

S pomocou našich spolupracujúcich partnerov - Rímskokatolícka diecéza v Mukačeve, Rímskokatolícka arcidiecéza v Gyulafehérvári, Caritas Gyulafehérvár a Košická rímskokatolícka arcidiecéza - sa snažíme zapojiť do školenia aj odborníkov zo zahraničia.

Po dobu 24 mesiacov sme organizovali stretnutia, školenia a konferencie na niekoľkých miestach. Z materiálu školenia zostavíme Príručku cigánskej pastorácie, resp. metodickú zbierky, ktoré v dlhodobom horizonte budú pomáhať bratom, zapojeným sa do práce.

 

V TEJTO VEREJNEJ SÚŤAŽI:

NAŠE HLAVNÉ TÉMY:

 1. Cirkevné dokumenty
 2. Etnografia
 3. 3. Pastorácia - evanjelizácia - misijný duch
 4. Zmiešané alebo dve samostatné komunity v zbore? - obojsmerná senzibilizácia (predsudky - obavy)
 5. Identita
 6. Ochrana viery - povery, sekty
 7. Náuka o sviatosti: sviatostná služba, zvyky
 8. Vzdelávanie: dobiehanie; verejné vzdelávanie, vysokoškolské vzdelávanie
 9. Komunitné domy, učebne
 10. Vytváranie pracovného miesta
 11. Spolupráca: v rámci cirkvi, s občianskymi a samosprávnymi organizáciami
 12. Ťažkosti (dary, vyhorenie)

SÚVISIACE TÉMY, AKTIVITY:

×

...